piatok 22. mája 2015

Sri Lanka - Sigiriya


New day, new start. After an exhausting first day and some good night sleep in a place called Melrose Villas, we got up refreshed to a new day. It was still very hot and humid, but we felt better.
We headed to Sigiriya Lion Rock early in the morning, because later it gets REALLY hot and crowded.
The rock itself is impressive, but what is up there is far more interesting. Sigiriya was declared a Unesco World Heritage Site in 1982. To get at the top, you have to walk 1202 steps. And at 9:30, the heat is on already. 

Nový deň, nový začiatok. Po únavnom prvom dni a dobrom spánku v chatkách menom Melrose Villas sme sa prebudili do druhého dňa. Bolo stále odporne teplo a vlhko, ale cítili sme sa lepšie.
Skoro ráno sme vyrazili na Sigiriyu, Leviu skalu, pretože neskôr tam je neskutočne teplo a kopa ľudí.
Skla sama o sebe je krásna, ale to, čo je na vrchole, je oveľa zaujímavejšie. V roku 1982 bola Sigiriya vyhlásená za svetové kultúrne dedičstvo UNESCO. Aby ste sa dostali až hore, musíte prejsť 1202 schodov. A už o 9:30 ráno sa idete uvariť, aby bolo jasné.

The sun was way too bright in the morning to get a better shot

The walk starts in a beautiful gardens - first water gardens, then boulder gardens and terraced gardens. Monkeys are gathered at the entrance to welcome you. As you start climbing the steps, the path narrows and in the middle of your climbing, you will have to climb a modern staircase, which leads to a covered gallery full of wall paintings (frescoes). It is said that those are portraits of concubins of the King Kassapa, who once lived at the top of the rock. However, archelogists are in doubt if those painting date as far as his time (5th century). Anyway, it is impressive how the colours are still strong and they are really beautiful to look at.
By the way, on our way down at 10 a.m. there was already a line waiting for the frescoes.

Cesta sa začína cez krásne záhrady - najskôr sú to vodné (s bázenmi), potom skalné s úžasnými bouldrami a potom terasové. Pri bráne vás vítajú hordy opíc (ako skoro všade :-) ). Keď začnete stúpať po schodoch hore, cesta sa zužuje pomedzi skaly a niekde v polovici sa vynorí moderné točité schodisko. To vás dovedie ku krytej galérii, plnej pestrofarebných fresiek. Hovorí sa, že sú to portréty konkubín kráľa Kassapa, ktorý mal na Levej skale svoj palác. Archeológovia však spochybňujú túto teóriu, nezdá sa im, že by maľby siahali až do 5. storočia. Nech je ako chce, farby týchto malieb sú stále svieže a dobre sa na to pozerá. 
Mimochodom, na ceste dole pred desiatou ráno už bola smerom k freskám normálna zápcha.

Then you proceed to a so called mirror wall. It is a 3 m high wall, close to the rock, which was covered in highly polished white plaster, so you could see yourself. Not anymore, now the wall is covered with various writings - some really old, some new from the visitors. Further writing on the mirror wall now has been banned for the protection of old writings of the wall.

V ceste pokračuje ďalej pozdĺž tzv. Zrkadlového múru. Je to 3- metrová stena, vedúca popri skale, ktorá bola pokrytá nejakou špeciálnou vyleštenou omietkou, takže ste sa v nej videli ako v zrkadle. V súčasnosti už nie, dnes je múr pokrytý rôznymi nápismi, niektoré sú veľmi staré, iné novšie od návštevníkov.  Dnes je písanie na Zrkadlový múr už zakázané, aby sa ochránili tie skutočne steré nápisy.


After few more steps up, you will finally approach  the mid-level terrace with the lion gate. The whole rock was named after this gate.  Two huge lion`s paws, which you will find there, were at one time connected to a gigantic brick lion, with the stairs to the final ascent to the top leading between the lion`s paws and into its mouth.

Po pár ďalších schodoch nahor prídete konečne k strednej terase, na ktorej kedysi stála Levia brána, po ktorej dostala meno celá skala. Nájdete tu dve veľké levie tlapy, ktoré boli časťou obrovskej tehlovej sochy leva. Schody na vrchol viedli medzi levími tlapami do jeho tlamy.
Climbing to the top, looking at the middle terrace

At the end you have to do a steep climb up the stairs cut into the rock and finally, you are at the top!
The upper palace includes ruins and cisterns cut into the rock that still retain water. It is said that King Kassapa had his big palace up here once,  even though the archeologists say that it is no evidence of palace-like structure anywhere on the summit. Whatever the truth is, the view from the top is stunning and it is really worth the climb!

Nakoniec sa ešte musíte hecnúť a vystúpať posledný strmý úsek po schodoch vytesaných do skaly a ste na vrchole! Horná plošina je plná ruín paláca (alebo niečoho iného) a cistern vytesaných do skaly, ktoré sú dodnes plné vody. Síce sa povráva, že kráľ Kassapa mal tu hore veľký palác, ale archeológovia tvrdia, že nič z ruín na vrchole nepripomína štruktúru vtedajších palácov, takže šlo skôr o kláštor alebo meditačné centrum. Nech je to ako chce, ten výhľad z vrcholu stojí za tú námahu a ten hic!

Unbeatable view! 
Žiadne komentáre: